Gebruiksvoorwaarden Telenet TV-app en Website

1. Algemeen

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing zijn op de Telenet TV-app (“Applicatie”) en op de Telenet TV-website (www.telenettv.be) (“Website”), zoals beschikbaar gesteld door Telenet BVBA (“Telenet”) (naar de Applicatie en de Website wordt hierna gezamenlijk verwezen als de "Dienst").

1.2. Via de Dienst kunnen bepaalde tv-zenders, films, series, programma’s en andere content gestreamd worden. De beschikbare inhoud en functionaliteiten zijn afhankelijk van uw Telenet-abonnement(en). Voor meer info over het precieze aanbod, raadpleeg www.telenet.be.

1.3. Door uw registratie voor, en/of gebruik van, de Dienst stemt u ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1.4. Telenet kan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of de technische specificaties of eigenschappen van de Dienst aanpassen om technische, operationele, juridische en/of economische redenen.  

1.5. Voor zover er in deze Gebruiksvoorwaarden niet van wordt afgeweken, zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van Telenet onverminderd van toepassing op de Dienst. U kunt deze voorwaarden steeds raadplegen op www.telenet.be/algemenevoorwaarden. Begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis die hieraan in de algemene en bijzondere voorwaarden gegeven wordt, tenzij de Gebruiksvoorwaarden een andere definitie voorzien.

1.6. De Dienst maakt gebruik van de TMDb API maar wordt niet onderschreven of gecertificeerd door TMDb (www.themoviedb.org). 

 
2. Uw gebruiksrecht

2.1. Telenet verleent aan Telenet digitale TV-Klanten met een Telenet internetverbinding een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor uitsluitend privédoeleinden.

2.2. De Dienst is toegankelijk in België en vanuit alle andere lidstaten van de Europese Unie voor Klanten die een stabiel en feitelijk verblijf in België hebben maar tijdelijk in een andere lidstaat verblijven. Telenet kan de beschikbaarheid van de Dienst op ieder ogenblik afhankelijk stellen van het leveren door de Klant van afdoende bewijs van een stabiel en feitelijk verblijf in België.

2.3. Bepaalde films, series, zenders of programma’s kunnen enkel op het internetnetwerk van Telenet worden bekeken. Voor meer info over het precieze aanbod, raadpleeg www.telenet.be/zenders.

2.4. U staat in voor alle kosten om de Dienst te kunnen gebruiken, zoals – maar niet beperkt tot – de kosten voor mobiel dataverkeer, kosten voor uw internetverbinding, de kosten van de toestellen en elke andere kost die u maakt om toegang te verkrijgen tot de Dienst.

2.5. Het aantal gebruikers dat binnen hetzelfde abonnement gelijktijdig gebruik kan maken van de Dienst en het aantal toestellen dat geregistreerd kan worden, is beperkt. Voor een volledig overzicht van de beperkingen, raadpleeg de klantenservice via www.telenet.be.

2.6. Bepaalde Klanten (afhankelijk van het type abonnement) kunnen via de Applicatie bepaalde content tijdelijk downloaden en offline bekijken op compatibele Eindtoestellen ("Tijdelijke Downloads"). Hiervoor gelden beperkingen, waaronder beperkingen betreffende (i) de titels die Tijdelijk Gedownload kunnen worden, (ii) de maximale duurtijd dat Tijdelijke Downloads offline beschikbaar blijven, (iii) het maximumaantal titels dat per abonnement en/of per Eindtoestel tijdelijk gedownload kan worden, (iv) het maximum aantal keer dat een bepaalde titel Tijdelijk Gedownload kan worden en (v) geografische beperkingen. Voor een overzicht van de beperkingen, raadpleeg de klantenservice via www.telenet.be.

2.7. U verbindt zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra U bemerkt of redelijkerwijze dient te bemerken dat de door U gebruikte apparatuur en/of software niet (langer) geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het Telenet netwerk belemmert of verstoort, dient u uw gebruik van de Dienst stop te zetten. Aanpassingen van de configuratie van uw apparatuur en/of software worden steeds op uw risico uitgevoerd.

 

3. De verwerking van persoonsgegevens en cookies

3.1. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Dienst is onderworpen aan het privacybeleid van Telenet (zie www.telenet.be/privacy). 

3.2. Om de levering van de Dienst te vergemakkelijken kan het noodzakelijk zijn bepaalde bestanden (bv. cookies) te installeren op Uw apparatuur. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan U het privacybeleid van Telenet raadplegen (zie www.telenet.be/privacy).


4. Deelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling. 

Versie: april 2019