Gebruiksvoorwaarden Telenet TV-App

 

 1. 1. Algemeen
 2. 1.1 Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Telenet TV-App (“Applicatie”) en op de Telenet TV-website (www.telenettv.be) (“Website”), zoals beschikbaar gesteld voor Telenet digitale TV-Klanten met een Telenet internetverbinding (naar de Applicatie en de Website wordt gezamenlijk verwezen als "de Dienst").

  1.2 Door de registratie voor de Dienst stemt U ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt U zich ertoe deze na te leven.

  1.3 Telenet kan te allen tijde deze voorwaarden wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van de Dienst aanpassen om technische, operationele, juridische of economische redenen.

  1.4 Voor zover er in deze Gebruiksvoorwaarden niet van wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van Telenet onverminderd van toepassing. U kunt de algemene voorwaarden van Telenet steeds raadplegen op www.telenet.be/algemenevoorwaarden. Begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis die hieraan in de algemene voorwaarden gegeven wordt, tenzij de Gebruiksvoorwaarden een andere definitie voorzien.

 

 1. 2. Uw gebruik van de Dienst
 2. 2.1. Ter beschikkingstelling van de Dienst

  2.1.1. Telenet stelt de Dienst enkel ter beschikking voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in België. De Dienst is eveneens toegankelijk vanuit alle andere lidstaten van de Europese Unie voor Klanten die een stabiel en feitelijk verblijf in België hebben maar tijdelijk in een andere lidstaat verblijven. Telenet kan de beschikbaarheid van de Dienst op ieder ogenblik afhankelijk stellen van het leveren door de Klant van afdoende bewijs van een stabiel en feitelijk verblijf in België. Sommige films, series of programma’s kunnen enkel op het internetnetwerk van Telenet worden bekeken. Voor meer info over het precieze aanbod, zie www.telenet.be/telenet-tv-app.

  2.1.2. De Dienst wordt aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt. U erkent uitdrukkelijk dat noch Telenet noch de leveranciers of ontwerpers van de inhoud van de Dienst enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal (waaronder virussen, "worms", "trojan horses", "logic bombs" en dergelijke) of beschikbaarheid van de Dienst of van de inhoud van de Dienst. Mede rekening houdend met de bestaande technische beperkingen, de nieuwheid van de gehanteerde technologieën en de veelheid aan externe (potentieel) beïnvloedende factoren kan Telenet o.a. geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn en dat er geen onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn. Telenet is niet aansprakelijk voor schade die zou voortkomen uit onderbrekingen in de Dienst.

  2.1.3. De Dienst maakt gebruik van de TMDb API maar wordt niet onderschreven of gecertificeerd door TMDb (www.themoviedb.org).

 

  2.2. Uw gebruiksrecht

  2.2.1. Telenet verleent U een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor uitsluitend privédoeleinden.

  2.2.2. U staat in voor alle kosten om de Dienst te kunnen gebruiken, zoals – maar niet beperkt tot – de kosten voor mobiel dataverkeer, kosten voor Uw internetverbinding, de kosten van de toestellen en elke andere kost die U maakt om toegang te krijgen tot de Dienst.

  2.2.3. Het aantal gebruikers dat binnen hetzelfde abonnement gelijktijdig gebruik kan maken van de Dienst is beperkt. In ieder geval mag U enkel aan personen die deel uitmaken van uw familiekring (art. XI. 190, 9° Wetboek van Economisch Recht) toegang verschaffen tot opnames via de Dienst. Voor een volledig overzicht van de beperkingen, zie www.telenet.be/telenet-tv-app.

  2.2.4. U verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken in strijd met de openbare orde of goede zeden, voor frauduleuze of onwettige doeleinden en/of in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden. U verbindt zich er verder toe een normaal gebruik van de Dienst te maken en U in het bijzonder te onthouden van het verspreiden van virussen, het gebruik van de Dienst om zich uit te geven voor iemand anders en het commercialiseren, voor het publiek toegankelijk maken of openbaar meedelen en – tenzij uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt door Telenet – geheel of gedeeltelijk downloaden, kopiëren of op enige andere wijze reproduceren en verspreiden, voor welke doeleinden ook, van intellectueelrechtelijk beschermde inhoud.

  2.2.5. U verbindt zich ertoe uw gebruikersnaam en paswoord vertrouwelijk te behandelen en nooit aan derden te zullen doorgeven.

  2.2.6. Telenet kan nadere voorwaarden opleggen inzake het gebruik van de Dienst wegens onder meer juridische, operationele, kwaliteits- en veiligheidsredenen. U verbindt zich ertoe zulke voorwaarden na te leven.

  2.2.7. Indien U een inbreuk maakt op Uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden heeft Telenet het recht om – onverminderd haar overige rechtsmiddelen – de verlening van de Dienst schorsen tot U aan al Uw verbintenissen voldoet door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, ofwel de Dienst automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder opzegging of vergoeding en zonder rechterlijke tussenkomst. U verbindt zich ertoe Telenet te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van Uw inbreuk op huidige Gebruiksvoorwaarden.

 

  2.3. Apparatuur voor het gebruik van de Dienst

  De Website en de Applicatie zijn enkel geschikt voor de toestellen die voldoen aan de systeemvereisten zoals vermeld op (www.telenet.be/telenet-tv-app). U verbindt zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra U bemerkt of redelijkerwijze dient te bemerken dat de door U gebruikte apparatuur en/of software niet (langer) geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het Telenet netwerk belemmert of verstoort, dient U Uw gebruik van de Dienst stop te zetten. Aanpassingen van de configuratie van uw apparatuur en/of software worden steeds op Uw risico uitgevoerd.

 

 1. 3. De verwerking van persoonsgegevens en cookies

  De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Dienst is onderworpen aan het privacybeleid van Telenet (zie www.telenet.be/privacy).

  Om de levering van de Dienst te vergemakkelijken kan het noodzakelijk zijn bepaalde bestanden (bv. cookies) te installeren op Uw apparatuur. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan U het privacybeleid van Telenet raadplegen (zie www.telenet.be/privacy).

   

  Versie: september 2018